Ana Sayfa / Hakkımızda
Faaliyet Raporları

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

B-Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

 

I- GENEL BİLGİLER

 

Resmi Gazete’nin 06.11.2007 tarih ve 26692 nolu sayısında yayınlanan 2007/12710 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4.maddesine göre kurulan FETAB, yalnızca Fethiye değil, Seki’ den Karaçulha’ ya, Göcek’ten Ölüdeniz’e kadar tüm bölge için çalışmaktadır. FETAB bölgemizde faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları ve odalar ile bir araya gelerek Bölgemizi anlatma konusunda tek bir çatı altında bir araya gelebilmiş ve çok önemli adımlar atmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı ile resmileşen Fetab Meclisinde Muğla İl Özel İdaresi, , Fethiye, Seki, Kemer, Ölüdeniz, Göcek, Çiftlik, Kadıköy, Kumluova, Karadere, Eşen, Çamköy ve Karaçulha Belediyeleri ve 20 bölge köyünün yanı sıra 27 turizm belgeli işletmelerde yer almaktadır.

 

Fetab’ ın Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen doğal üyeleri;

 

- Muğla İl Özel İdaresi adına Muğla Valisi

 

- Fethiye Belediyesi – Seki Belediyesi - Kemer Belediyesi - Ölüdeniz Belediyesi - Göcek Belediyesi ­- Çiftlik Belediyesi - Kadıköy Belediyesi - Kumluova Belediyesi - Karadere Belediyesi - Eşen Belediyesi - Çamköy Belediyesi ve Karaçulha Belediyesi

 

- Karaköy, Temel, Yayla Ceylan, Yakacık, Sarıyer, Çökek, Kıncılar, Çamurköy, Alaçat, Uzunyurt, Kaya, Keçiler, İnlice, Karacaören, Gökçeovacık, Kargı, Yanıklar ve Kayadibi

 

Fetab’ ın yasayla belirlenen tüzüğüne göre diğer Meclis Üyeleri;

 

- İl Genel Meclisi Üyeleri temsilcileri

- Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Tesislerle Deniz Turizmi tesislerinin kendi aralarından seçtiği 27 temsilciden oluşuyor.

 

 

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz ; Turizme ve bölge halkına ve dolaylı olarak da ülkemize katkı için kurulan en önemli kurumsal yapılardan biri olan Birliğimizin misyonu Fethiye’yi( yurtiçinde ve yurtdışında ) dünya turizminde önemli yerlere taşımaktır.

Vizyonumuz ; Birliğimiz, bölgemizin kültürel ve doğal çevresinin bütüncül bir anlayışla korunarak geliştirilmesini, tanıtımını, kültür ve turizme yönelik sosyal-teknik altyapının kurulmasını ve işletilmesini sağlamayı esas görevi olarak görmektedir.

Turizm Sektörü temsilcileri ile Muğla İl Özel İdaresi’ nin de üyesi olduğu FETAB, sınırları içerisinde kalan alanlarda ortak hareket ederek hizmet kalitesinin yükseltilmesini, bölgemizde var olan tüm kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek sorunların tespitini yaparak çözüm yolları bulmayı amaçlamıştır. Bunun yanı sıra doğanın yani çevrenin bozulmadan koruma faaliyetlerini attırmayı ve bunun için kalıcı çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.Birliğin hizmet süresi sınırsızdır.

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

1- Sorumluluk Alanı

 

Birliğimizin Faaliyetleri, Birliğe üye Muğla İl Özel İdaresi, Fethiye, Seki, Kemer, Ölüdeniz, Göcek, Çiftlik, Kadıköy, Kumluova, Karadere, Eşen, Çamköy ve Karaçulha Belediyeleri, Karaköy, Temel, Yayla Ceylan, Yakacık, Sarıyer, Çökek, Kıncılar, Çamurköy, Alaçat, Uzunyurt, Kaya, Keçiler, İnlice, Karacaören, Gökçeovacık, Kargı, Yanıklar, Kayadibi, Ören ve Yaka Köyleri’nin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

 

2- Görev ve Yetkiler

 

Fethiye Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ nin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır.

 

Birliğimiz bu amaçla sınırları içerisinde her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir, ulusal ve uluslararası faaliyet ve organizasyonlarına katılabilir, ar-ge proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için yetkili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle ulusal ve uluslar arası

ortaklık kurabilir. Bu doğrultuda üye mahalli idareler bölge'de gerçekleştirilecek, yukarıda belirtilen konulardaki görev, yetki ve hizmetlerini birliğe devrederler.

 

Birlik Tüzüğümüzün 9.maddesine göre meclisin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Borçlanmaya karar vermek,

d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.

e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini ve

tesislerden alınacak katılım paylarını belirlemek,

f) Şartlı bağışları kabul etmek,

g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik

alacaklarının sulhen halline karar vermek,

h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,

i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek,

j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,

k) Tüzük değişikliğini kabul etmek,

I) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,

m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler

 

1- Fiziksel Yapı

 

Halkımıza ve üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla açılan Birlik Ofisimiz T.C. Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği ( FETAB ) adı altında

Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak Demirci İşhanı Kat:2 No: 20

Fethiye adresinde hizmetine devam etmektedir. Birliğimize ait e-posta ve web bilgileri ve iletişim numaraları şu şekildedir:

 

e-posta: info@fetab.gov.tr Web Sayfası: www.fetab.gov.tr

Tel: (252) 614 43 11 Faks: (252) 614 46 69 ’dur.